Polityka prywatności

 

Dane osobowe

Niniejsza Polityka Prywatności została dostosowana w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Niniejsza polityka prywatności określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego Centrum Handlowego Galeria Jastrzębie oraz zasady zbierania i korzystania z danych osobowych użytkowników tego serwisu, należącego do Galeria Jastrzębie Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000382549, numer NIP: 586-21-96-860, REGON: 220447475, kapitał zakładowy 100.000 zł („Galeria Jastrzębie”). Galeria Jastrzębie jest administratorem danych osobowych. Galeria Jastrzębie posiada umowę na zarządzanie Centrum Handlowym Galeria Jastrzębie z Upside Property sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483806, numer NIP 586-22-86-221, numer REGON 221982390, która jako zarządca Centrum Handlowego posiada dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Galerii Jastrzębie i która w oparciu o zawartą umowę powierzenia z Galerią Jastrzębie zobowiązana jest do przestrzegania obowiązków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Galeria Jastrzębie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla różnych celów w związku z procesami obejmującymi w szczególności: prowadzenie z Panią/Panem korespondencji, subskrypcję przez Panią/Pana Newslettera, udział przez Panią/Pana w wydarzeniach organizowanych przez Galerię Jastrzębie, korzystanie przez Panią/Pana z programów lojalnościowych, zapewnienie bezpieczeństwa w centrum handlowym poprzez jego monitoring oraz zawierania umów z najemcami i kontrahentami, a także bieżąca współpraca z najemcami i kontrahentami oraz ich pracownikami lub współpracownikami.

 

Śledzenie i korzystanie z informacji

Poprzez swoją stronę internetową Galeria Jastrzębie śledzi i zbiera informacje dotyczące użytkowników w celu zaproszenia użytkownika do subskrypcji biuletynu wysyłanego pocztą elektroniczną oraz zakupów w wybranych sklepach, które udostępniają taką opcję. Rejestrując się użytkownik pomaga nam w identyfikacji swoich potrzeb w odniesieniu do naszych usług.

 

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aczkolwiek nie mają one żadnego powiązania z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby korzystającej ze strony. Sesja plików cookies kończy się z chwilą zamknięcia przeglądarki. Jeżeli użytkownik odrzuci pliki cookies, może nadal korzystać z naszego serwisu, jednakże dostęp do niektórych jego części może być ograniczony. Pliki cookies pomagają nam zrozumieć potrzeby i zainteresowania użytkowników oraz wykorzystać te informacje do doskonalenia naszego serwisu internetowego i usług oferowanych w poszczególnych jego sekcjach.

Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na komputerze lub kontrolować sposób takiego przechowywania, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej.

 

Reklamacje

Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z serwisu internetowego Galerii Jastrzębie, w tym dotyczące biuletynu, można składać na piśmie na adres siedziby Galerii Jastrzębie lub w formie elektronicznej na adres: marketing@upside-property.com.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. OZNACZENIE UŻYTKOWNIKA (W TYM JEGO IMIĘ, NAZWISKO I ADRES EMAIL);
  2. OPIS PROBLEMU STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ ZŁOŻENIA REKLAMACJI;
  3. STANOWISKO LUB ŻĄDANIA UŻYTKOWNIKA.

Galeria Jastrzębie rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Galeria Jastrzębie niezwłocznie zawiadomi użytkownika na adres podany w reklamacji.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez Galerię Jastrzębie Pani/Pana danych osobowych w ramach naszych usług oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Galerię Jastrzębie Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych zbieranych w ramach monitoringu CCTV obiektu

Przetwarzanie danych osobowych najemców i kontrahentów

Przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników najemców i kontrahentów Galerii Jastrzębie

Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów usługi biuletynu informacyjnego wysyłanego drogą poczty elektronicznej (Newslettera)

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Galeria Jastrzębie

Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Galerię Jastrzębie.

 

Zmiany polityki prywatności

Jeżeli polityka prywatności ulegnie zmianie, użytkownik zostanie o tym poinformowany na stronie internetowej. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat zbieranych przez nas danych, i sposobu ich wykorzystywania.